Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Forliksråd

I utgangspunktet starter alle sivile saker i Forliksrådet. Det finnes imidlertid endel unntak, f.eks når partene begge har brukt advokat eller i saker der partene ikke har mulighet til å inngå forlik f.eks i farskapssaker.

Forliksrådet er det laveste trinnet i domstolsoppbyggingen og består av medlemmer oppnevnt av kommunen. I Oslo oppnevnes medlemmene av de politiske partiene etter en fordelingsnøkkel basert på hvor stor andel av bystyrets medlemmer man fikk ved siste valg. Forliksrådet har tre medlemmer. I utgangpunktet plikter man å møte personlig i forliksrådet. Når man ikke er hjemmehørende i kommunen eller pga andre forhold ikke kan møte, f.eks sykdom, kan man møte ved en møtefullmektig.

Forhandlingene i Forliksrådet starter med megling der retten vil forsøke å hjelpe partene til å komme frem til et forlik. I denne delen av forhandlingene vil man også legge frem saken sin. Dersom det ikke er mulig å komme til et forlik, kan forliksrådet avsi dom når det finner at saken er godt nok opplyst. Typiske saker der forliksrådene vil avsi dom er tvister som gjelder mindre beløp uten særlige rettslige problemer, f.eks parkeringsgebyrer. Dersom forliksrådet ikke avsier dom kan partene kreve å få saken henvist til retten. Saker som så godt som alltid vil bli henvist til retten er f.eks påstand om erstatning for personskade.

Uteblivelse fra forhandling i forliksrådet har forskjellige virkninger ettersom man er klager eller innklaget (saksøker eller saksøkt). Hvis klager uteblir vil saken bli avvist og klager kan bringe saken inn igjen for forliksrådet ved ny forliksklage. Dersom innklagede uteblir vil det bli avsagt en uteblivelsesdom. Dersom man ikke angriper uteblivelsesdommen vil den får samme virkning som rettskraftig dom. Uteblivelsesdommen vil være basert på klagers fremstilling av saken. Hvis man som innklaget hadde en gyldig grunn for å utebli, f.eks plutselig sykdom der man ikke har kunnet skaffe en møtefullmektig, vil man kunne be om oppreisning for uteblivelsen og få saken opp på nytt. Man må da betale inn gebyret (860) for forliksrådsbehandlingen.

Juristfirmaet Amenta står på Oslo kommunes liste over faste møtefullmektiger til Oslo Forliksråd, og kan være behjelpelig også med å forberede saken på forhånd. Særlig er det viktig at man som innklaget sender inn en redegjørelse for sitt syn på saken samt eventuelle dokumenter. Er man klager må det utarbeides en forliksklage som inneholder en påstand samt en redegjørelse for hvorfor man mener å ha et krav.

© Juristfirmaet Amenta